Становище на АЕЕ относно План за възстановяване и устойчивост (ПВУ)

Основните ни предложения са по отношение на плана за енергийна ефективност, който обхваща жилищни, публични и индустриални сгради:

  • Включване на ЕСКО модела като допустим механизъм за оползотворяване на ресурса, предвиден в ПВУ;
  • Въвеждане на изискване за постигане на мултипликативен ефект при усвояване на грантовия ресурс – изискване за привличане на частен капитал на единица публичен ресурс, респ. даване на възможност повече български граждани да се възползват;
  • Предвиждане на механизми за поддръжка и качествена експлоатация на нововъведеното технологично оборудване;
  • Постоянен мониторинг и коригиращи действия за гарантиране на предвидените икономии на енергия;

Прочетете цялото становище тук:

Може да споделите вашите коментари до 29.11.2020 тук:

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5572