Работна среща на Алианса за ЕЕ с екипа на ENERFUND

На 17.01.2019 година се проведе работна среща в Агенцията за устойчиво енергийно развитие между Алианса за ЕЕ и екипа на ENERFUND с цел представяне на възможностите на инструмента и провеждане на дискусия за неговите качества, начини на ползване и посоки на по-нататъшно развитие.

Инструментът е  проектиран конкретно за :
•    Финансиращи институции, за да могат да получат солидна информация и да идентифицират по-добре новите инвестиционни възможности;
•    Компании за енергийни услуги, като ги подкрепя при идентифицирането на нови бизнес възможности и оценката на потенциалните спестявания на енергия в конкретни сгради;
•    Местни органи, които могат да го използват, за да оценят енергийните характеристики на сградния фонд в техния район и да го сравнят с други.

Бета версия на инструмента ENERFUND е достъпна онлайн на адрес: http://app.enerfund.eu/

От страна на Алианса за ЕЕ беше сложен акцент на следните аспекти по време на дискусията:

(1) ENERFUND продължава по един логичен и консистентен начин политиката на отворен достъп до данни за енергийната ефективност в страната (благодарение на НИС за ЕЕ на сгради) и в международен план, давайки възможност за сравнение с данните на останалите страни в ЕС, участници в проекта – общо 8 държави;

(2) Инструментът се вписва отлично в развиващата се екосистема от продукти и услуги, които имат за цел да фасилитират процеса на развитие на пазара на енергийна ефективност в ЕС:

DEEP (De-risking energy efficiency platform) – в сравнение с  DEEP инструментът предоставя много по детайлна информация, в т.ч. и геолокация, което дава възможност за клъстериране на сградния фонд по микрорайони, следствие на което се постига по-висока точност при прогнозата на бъдещи  ползи на сгради в съседство.

TrustEE, eQuad, ESI – стартиращите платформи за автоматизиран технически и финансов дю дилиджънс в някои страни на ЕС, често съпътствани от финансови и застрахователни институции, не биха могли да постигнат достатъчен мащаб без наличието на база от данни от вида на ENERFUND, когато стъпват на българския пазар.

(3) Моментална полза за компаниите за енергийни услуги е възможността при представяне на своите оферти на потенциални клиенти да аргументират очакваните ползи чрез сравнение с хиляди други проекти, което води до повишаване на степента на доверие и реализации на повече мерки по енергийна ефективност.

(4) Изготвяне на успешни стратегии с нисък риск в сферата на енергийната ефективност чрез наличната фина гранулация на пазара по множество параметри от страна на компании за енергийни услуги, публични собственици на сграден фонд (общини, министерства), търговци на енергия (задължени лица по ЗЕЕ).

(5) Посоки на развитие и възможности за приходогенериране с цел постигане на устойчивост:

Възможност за интеграция със софтуер на банкови институции и енергийни одити – бенчмарк, прогноза, водещи до намаляване на риска и повишаване на доверието.

Стандартизация и обмен на данни с DEEP, данни на ФЕЕВИ, данни на НПО, активни в сектора.

„Отваряне“ на създадения скоринг модел за енергоефективни проекти (цифрова оценка на доходността, риска и др.) и даване на възможност на финансовите институции за настройки, промени и адаптация към техните политики.