Представяне на H2020 проект FinEERGo-Dom

AEE участва и подкрепя редица проекти, свързани с развитие на енергийната ефективност  в страната. Днес ще ви запознаем с целите, концепцията и текущите резултати на проект FinEERGo-Dom.

Цел

FinEERGo-Dom използва опита на латвийския финансов инструмент за енергийна ефективност (LABEEF), успешно приложен в Латвия и, усъвършенствайки го, разработва механизъм за финансиране на проекти за енергийна ефективност при цялостна реновация на сгради в пет от държавите – партньори (Полша, Словакия, Румъния, България и Австрия). Екипът за България работи със заинтересовани лица от публичния и финансовия сектор, както и с крайни бенефициенти, за популяризиране на финансовия механизъм и привличане на инвестиционен интерес към проекти за енергийна ефективност в многофамилни жилищни и публични сгради.

Концепция

Цялостната концепция на механизма за финансиране е разработена с идеята, че мащаб в инвестициите за обновяване на сгради се постига чрез:

  • СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ
  • ИЗМЕРВАНЕ НА РИСКА
  • СТАНДАРТИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
  • НАМАЛЯВАНЕ НА ТРАНЗАКЦИОННИТЕ РАЗХОДИ

Основен инструмент е онлайн платформата SUNShINE, създадена да проследява всяка сделка, независимо дали е концепция или окрупнено проектно портфолио, като по цялата верига се гарантира най-високо ниво на правна и финансова сигурност, прозрачност, както и отчитане на спецификите на всеки участник.

Очаквани резултати

  • Осигуряване на безопасна и здравословна среда в сградите чрез икономия на енергия;
  • Подобряване живота на хиляди граждани в Централна и Източна Европа;
  • Намаляване консумацията на енергия, генерирана основно от въглища и други изкопаеми горива;
  • Предприемане на действия в 5 страни с идентичен сграден фонд и сходни социално-икономически предизвикателства.

Към днешна дата по проекта са изготвени за България стандартизирани договори с гарантиран резултат, оперативно ръководство за финансиране на проекти за дълбока реновация на многофамилни жилищни сгради, онлайн платформа, достъпна за всички участници в процеса (https://sunshine.stageai.tech/), както и предварителен анализ на две сгради за пилотно приложение на финансовия механизъм.

 

За повече информация: https://fineergodom.eu/


Този проект е получил финансиране от програмата за изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“, съгласно споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 847059. Единствената отговорност за съдържанието на този документ е на авторите. Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не може да бъде отговорна за каквото и да било използване на съдържащата се в нея информация.