Предложения към ЕСКО наредба

Във връзка с публичното обсъждане на проект на Наредба за условията и реда за определяне размера и изплащане на средствата по договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори), водещи до енергийни спестявания в сгради – държавна и/или общинска собственост, представяме 25 предложения и становища в приложения документ.

В резюме целим привеждане на наредбата в съответствие с последните редакции на Директивата за енергийна ефективност, Закона за енергийна ефективност, Закона за енергията от възобновяеми енергийни източници, както и добрите практики, установени от Фонда за енергийна ефективност (ФЕЕВИ), Европейската инвестиционна банка и Международната ЕСКО асоциация.

Второ направление на направените от нас предложения касаят връщане на отпадналите постановки в старата наредба, благодарение на които собствениците на сгради държавна и общинска собственост могат да кандидатстват за финансиране при изплащане на договори с гарантиран резултат пред Министерство на финансите и централния бюджет след одобрение от Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

Ако желаете да се включите с предложениe, коментар или препоръка и/или като подкрепяща организация/експерт, моля за обратна връзка до 21.11.2023 / 11:30 ч. на office@alliance-ee.bg

Файл за изтеглане >>