Планът за възстановяване и устойчивост ще бъде във фокуса на форум „Инвестиции в устойчива енергия“

София, 17 май 2021 г.

На 19-и май 2021 г. от 10:30 ч. в хотел „Интерконтинентал“ в София и онлайн ще се проведе третото издание на форум „Инвестиции в устойчива енергия в рамките на едноименната инициатива ЕК. Събитието ще се фокусира върху възможностите за обновяване на сградния фонд в Плана за възстановяване и устойчивост и Програма „Развитие на регионите“ 2021-2021 г., като специално внимание ще бъде отделено на осигуряване на качество на изпълнението и гарантиране на реалните ползи за гражданите и бизнеса.

В конференцията ще вземат участие представители на централни и местни власти, браншови организации, финансови институции, професионални асоциации, НПО и енергийни агенции. Сред водещите лектори са:

 • Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на АУЕР
 • Юлиан Попов, Европейски институт за сградните характеристики
 • Надя Данкинова, Фонд ФЛАГ и Фонд за устойчиви градове
 • Йордан Николов, БАИС / Камара на строителите в България
 • Иван Велков, БГФМА / Българска стопанска камара

Събитието ще се проведе в комбиниран присъствен и онлайн формат. Пълна информация можете да намерите в сайта на организаторите от Център за енергийна ефективност ЕнЕфект, както и във фейсбук страницата на събитието.

Санирането на съществуващите сгради вече привлича значителни финансови ресурси по Зелена сделката на ЕК, а „Обновителната вълна“ (Renovation Wave) е един от най-важните инструменти, който ще стимулира заетостта и местния икономически растеж. В актуалната версия на Плана за възстановяване и устойчивост, за осъществяване на програми за енергийна ефективност в сградния фонд са заделени близо 3 милиарда лева. От своя страна, Дългосрочната национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд до 2050 г. предвижда инвестиции от близо 27 милиарда лева до 2050 г., с които се очаква да бъдат обновени около 60% от жилищните сгради. Въпреки безспорните икономически и социални ползи от сградното обновяване, тези инвестиции предизвикват сериозна политическа и обществена реакция, което е знак за необходима незабавна промяна в начина на изпълнение на проектите. Скорошна декларация на 11 професионални асоциации, неправителствени организации и експерти предложи 12 мерки за подобряване на политиките за сградно обновяване, които ще бъдат обсъдени на конференцията.

The List of Bulgarian EnPC CoC Signatories is Expanding

Two more companies have signed the EnPC European Code of Conduct – the EnPC provider Energoeffect Consult and the EnPC facilitator Markova & Panchovska Law Firm. The full list of Bulgarian signatories can be seen here: http://www.alliance-ee.bg/?p=587

The EnPC European Code of Conduct was finalized in July 2015 and it defines the basic values and principles that are considered fundamental for the successful preparation and implementation of EnPC projects. On the 18th of June 2020 the National Administrator for Bulgaria was successfully transferred from the Sustainable Energy Development Agency to the Alliance for Energy Efficiency.

АЕЕ с участие в обща ДЕКЛАРАЦИЯ във връзка с Плана за възстановяване и устойчивост

АЕЕ се включи в инициатива, подета от няколко неправителствени организации, бизнес асоциации и експерти, която има за цел да предложи промени по проект „Енергийна ефективност в сградния фонд“ от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).  Бидейки организация, която има за цел налагането на устойчиви пазарни бизнес модели в сектор енергийна ефективност, считаме, че са налице редица възможности за подобряване на настоящия ПВУ в посока укрепване и надграждане на финансовата инфраструктура на страната и създаване на капацитет, който да бъде в съответствие с нуждите на „зелената“ икономика.

Продължаващото предлагане на 100% грант схеми, отхвърлянето на възможността да се използват финансови инструменти, в т.ч. и ЕСКО, би довело до  облагодетелстване на твърде лимитиран кръг участници и потискане на предприемаческия подход. По този начин страната ни ще продължава да се отдалечава от групата на проспериращите и успешни икономики.

EPC Code of Conduct 6th Newsletter

In this 6th edition of the Newsletter you can read about:

 • „The Bulgarian ESCO Market perspectives: past, present and future of the EnPC business model“ by Kiril Raytchev, Chairman of the Alliance for Energy Efficiency (AEE)
 • EPBD 2021 REVIEW – ROADMAP & PUBLIC CONSULTATION
 • PUBLICATION OF JRC REPORT 2020 on Energy Performance Contracting in the Public Sector of the EU
 • ENERGY EFFICIENCY FIRST: GUIDELINES BY EU COMMISSION
 • Publications and upcoming events

Download here

Становище на АЕЕ относно План за възстановяване и устойчивост (ПВУ)

Основните ни предложения са по отношение на плана за енергийна ефективност, който обхваща жилищни, публични и индустриални сгради:

 • Включване на ЕСКО модела като допустим механизъм за оползотворяване на ресурса, предвиден в ПВУ;
 • Въвеждане на изискване за постигане на мултипликативен ефект при усвояване на грантовия ресурс – изискване за привличане на частен капитал на единица публичен ресурс, респ. даване на възможност повече български граждани да се възползват;
 • Предвиждане на механизми за поддръжка и качествена експлоатация на нововъведеното технологично оборудване;
 • Постоянен мониторинг и коригиращи действия за гарантиране на предвидените икономии на енергия;

Прочетете цялото становище тук:

Може да споделите вашите коментари до 29.11.2020 тук:

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5572

АЕЕ с участие в обучения за енергийни мениджъри

АЕЕ взима дейно участие в провежданите семинарни обучения от 3 септември до 29 ноември в 6 града за енергийни мениджъри по управление на енергийната ефективност и БДС EN ISO 50001 в промишлени предприятия, вкл. МСП.

В своята лекция, Кирил Райчев, председател на АЕЕ, разглежда основните аспекти на Индустрия 4.0 и реалните й измерения в промишлените предприятия, дава редица примери за успешно интегрирани системи за енергиен мениджмънт в български предприятия, както и възможности за взаимодействия с пазарната екосистема за финансиране и реализация на енергоефективни мерки като Борсата към АЕЕ (http://www.alliance-ee.bg/?page_id=484).

Инициативата е по проект „Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности“, финансиран  по  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез  Европейския фонд за регионално развитие“

АЕЕ с участие в информационна кампания в 6 града за популяризиране на ЕСКО механизма

Агенция за устойчиво енергийно развитие организира информационни кампании за популяризиране на прилагането на ЕСКО механизма, ефекта и ползите за отделните потребители и за икономиката на страната като цяло от повишаване на енергийната ефективност в промишлените предприятия. Възможностите за пазарно реализиране на мерки по енергийна ефективност и използване на енергия от ВИ, както и на ползите от придобиване на удостоверения за енергийни спестявания

Практически насоки за прилагане на ЕСКО механизма в България,  натрупан опит и съвременни тенденции ще бъдат представени от Кирил Райчев, председател на Алианс за енергийна ефективност (АЕЕ), с лекция в третия модул на програмата.

Информационни кампании ще бъдат проведени в следните градове:
гр. Пловдив – 9 юли 2019 г.
гр. Велико Търново – 10 юли 2019 г.
гр. Бургас – 11 юли 2019 г.
гр. Варна – 12 юли 2019 г.
гр. София – 16 юли 2019 г.
гр. Враца – 17 юли 2019 г.

За повече информация и регистрация –https://esco-campaings.eu

„Отваряне“ на нов финансов инструмент към ЕСКО компании

На 20.05. имахме възможност да проведем среща с ФМФИБ във връзка с  пазарна консултация за обсъждане на основните параметри на нов финансов инструмент в сектор енергийна ефективност.

Основна наша цел бе да изложим предпоставките пред разработвания нов финансов инструмент от ФМФИБ да бъде „отворен“ и към ЕСКО компании, което би дало правото и те да се възползват от преференциален кредитен ресурс в полза на МСП, имащи желание да реализират мерки по енергийна ефективност с гарантиран резултат.

В резюме изложихме следните основни моменти, които дават аргументи в такава посока:

 • Изискване в чл.(52) на директивата на ЕС за енергийна ефективност по отношение на използването на иновационни финансови механизми

„….гаранции по заеми с цел насърчаване сключването на договори за енергоспестяване с гарантиран резултат,….”

 • Големина на ЕСКО пазар EUR 500-900 млн.

Горното посочихме, че е естимация, която може да бъде видяна в периодичния обзор на пазарите на енергийно-ефективни услуги в ЕС – http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106624/kjna28716enn.pdf (т.8.3 / стр. 60). Причината да посочим естимация, а не брой реални договори, е в „безплатните“ грантови схеми, които са прекия конкурент на „платения“ ЕСКО механизъм, трудно налагащ се при това статукво. При условие че грантовете ще намаляват, то има смисъл и ЕСКО механизма да бъде пазарно подпомогнат чрез финансов инструмент.

 • ЕСКО като техническа застраховка по преференциален кредит

ЕСКО поема техническия риск от непостигане на предвидените икономии на енергия, респ. освобождаването на паричен поток за изплащане на кредита.

 

 

Срещата протече в конструктивен дух и сме уверени, че е само първата от серия, които ще спомогнат за устойчиво развитие на пазара за енергийна ефективност в страната!

 

 

Кирил Райчев

Председател на Алианс за Енергийна Ефективност (АЕЕ)

National Roundtable on financing energy efficiency – 11 June 2019, Intercontinental Hotel (formerly the Radisson blu), Sofia

The European Commission, in partnership with the UN Environment Finance Initiative and the Bulgarian Ministry of Energy, is organising a National Roundtable on Financing Energy Efficiency in Bulgaria, which will take place at the Intercontinental Hotel (formerly the Radisson blu), Sofia, on Tuesday, 11 June 2019, from 09.30 to 16.30. The Roundtable will be followed by a networking cocktail.

This Roundtable is a continuation of the successful initial regional conference on Financing energy efficiency in Central and South-Eastern Europe, which took place in Sofia on 28 June 2018. The objective of the National Roundtable is to build on the dialogue between key Bulgarian stakeholders on how to improve access to finance for energy efficiency investments, and to identify common objectives and potential improvements to be made in the current policy framework and business practices. The Roundtable will devote a significant amount of time to exchanges and interaction between participants in the form of working groups.

Please reserve the date in your agenda and confirm your participation by filling out the registration form. In the coming weeks, a detailed agenda and a background document will be published that will serve as the basis for debate during the event.

The event is organised in the frame of the Sustainable Energy Investment Forums contract funded by the Horizon 2020 programme of the European Union. For further background information on the project and to see the agenda and presentations of previous and upcoming events, visit the Sustainable Energy Investment Forums webpage.

Литературен конкурс „Мими Праматарова“

Уважаеми дами и господа,

 

Националният доверителен екофонд обяви ежегодния си конкурс за литературно произведение на името на Мими Праматарова. Напомняме, че най-късната дата за изпращане на съчиненията е 06.05.2019 г.

 

Информацията за конкурса е на интернет адреси:

 

http://myclimate.bg/bg/konkursi-i-nagradi

http://myclimate.bg/bg/konkursi-i-nagradi

 

http://ecofund-bg.org  http://ecofund-bg.org