Обучение за енергийно-ефективни услуги в сгради се проведе в Стара Загора

 

Първото обучение по проекта QualitEE на тема „Гарантиране качеството на енергийно-ефективните услуги (ЕЕУ) в сградите“ се проведе при голям интерес на 12 януари 2019 г. в залата на Палатата. Обучението беше организирано от Черноморския изследователски енергиен център (ЧИЕЦ) съвместно с Търговско-промишлената палата – Стара Загора. Разнообразната аудитория включваше представители на организации, които са потенциални клиенти на енергийно-ефективни услуги, консултанти и доставчици на ЕЕУ.

Експертът от Черноморски изследователски енергиен център (ЧИЕЦ), Ангел Николаев, българският партньор в проекта, запозна участниците с видовете енергийно-ефективни услуги, етапите при изпълнението на проектите, особеностите на договорите с гарантиран резултат, финансирането и възможностите за повишаване качеството на проектите.

Асен Шарлийски, заместник-директор на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници, представи накратко възможностите на Фонда за предоставяне на финансова подкрепа на проектите в областта на енергийната ефективност.

Практически насоки за прилагането на ЕСКО механизма в България бяха дадени от Кирил Райчев, председател на Алианса за енергийна ефективност.

Той запозна участниците с българския опит в ЕСКО услугите, включително с развитието на пазара в страната и проекти, изпълнени от членове на Алианса.

Обучението в Стара Загора е първото от серията обучения в България, които ще се проведат в рамките на проекта QualitEE „Сертифициране качеството на енергийно-ефективните услуги за увеличаване на отговорните инвестиции в сградния сектор“, финансиран от програмата за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 на Европейския съюз. Повече информация за проекта можете да намерите на www.qualitee.eu.

 

obuchenie 04

 

 

Енергийна ефективност: Комисията иска от България да се съобрази със законодателството на ЕС

 

На 24.01.2019 година Европейската комисия е изпратила официално уведомително писмо до Белгия, България, Гърция, Дания, Естония, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Полша, Португалия, Франция, Хърватия и Чехия, с което отправя официално искане за правилно транспониране на Директивата относно енергийната ефективност (Директива 2012/27/ЕС) в националните законодателства. С директивата от 2012 г. се установява обща рамка от мерки за насърчаване на енергийната ефективност в ЕС, за да се постигне целта на Съюза за 2020 г. за подобряване на енергийната ефективност с 20 % и да се създадат условия за допълнителни подобрения на енергийната ефективност след тази дата. Съгласно директивата всички държави от ЕС са длъжни да използват енергията по-ефикасно на всички етапи от енергийната верига — от производството до крайното потребление. Държавите членки разполагат със срок от два месеца, за да отговорят на доводите на Комисията. Ако в рамките на този срок не предприемат действия, Комисията може да изпрати мотивирано становище на техните органи.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-462_bg.htm

 

Investment Ready Energy Efficiency Market in Bulgaria

Busy years are ahead for the members of the Alliance for Energy Efficiency and their partners in Bulgaria and abroad. Substantial portion of the projects are expected to be completed by utilizing the ESCO mechanism of financing.

 

Работна среща на Алианса за ЕЕ с екипа на ENERFUND

На 17.01.2019 година се проведе работна среща в Агенцията за устойчиво енергийно развитие между Алианса за ЕЕ и екипа на ENERFUND с цел представяне на възможностите на инструмента и провеждане на дискусия за неговите качества, начини на ползване и посоки на по-нататъшно развитие.

Инструментът е  проектиран конкретно за :
•    Финансиращи институции, за да могат да получат солидна информация и да идентифицират по-добре новите инвестиционни възможности;
•    Компании за енергийни услуги, като ги подкрепя при идентифицирането на нови бизнес възможности и оценката на потенциалните спестявания на енергия в конкретни сгради;
•    Местни органи, които могат да го използват, за да оценят енергийните характеристики на сградния фонд в техния район и да го сравнят с други.

Бета версия на инструмента ENERFUND е достъпна онлайн на адрес: http://app.enerfund.eu/

От страна на Алианса за ЕЕ беше сложен акцент на следните аспекти по време на дискусията:

(1) ENERFUND продължава по един логичен и консистентен начин политиката на отворен достъп до данни за енергийната ефективност в страната (благодарение на НИС за ЕЕ на сгради) и в международен план, давайки възможност за сравнение с данните на останалите страни в ЕС, участници в проекта – общо 8 държави;

(2) Инструментът се вписва отлично в развиващата се екосистема от продукти и услуги, които имат за цел да фасилитират процеса на развитие на пазара на енергийна ефективност в ЕС:

DEEP (De-risking energy efficiency platform) – в сравнение с  DEEP инструментът предоставя много по детайлна информация, в т.ч. и геолокация, което дава възможност за клъстериране на сградния фонд по микрорайони, следствие на което се постига по-висока точност при прогнозата на бъдещи  ползи на сгради в съседство.

TrustEE, eQuad, ESI – стартиращите платформи за автоматизиран технически и финансов дю дилиджънс в някои страни на ЕС, често съпътствани от финансови и застрахователни институции, не биха могли да постигнат достатъчен мащаб без наличието на база от данни от вида на ENERFUND, когато стъпват на българския пазар.

(3) Моментална полза за компаниите за енергийни услуги е възможността при представяне на своите оферти на потенциални клиенти да аргументират очакваните ползи чрез сравнение с хиляди други проекти, което води до повишаване на степента на доверие и реализации на повече мерки по енергийна ефективност.

(4) Изготвяне на успешни стратегии с нисък риск в сферата на енергийната ефективност чрез наличната фина гранулация на пазара по множество параметри от страна на компании за енергийни услуги, публични собственици на сграден фонд (общини, министерства), търговци на енергия (задължени лица по ЗЕЕ).

(5) Посоки на развитие и възможности за приходогенериране с цел постигане на устойчивост:

Възможност за интеграция със софтуер на банкови институции и енергийни одити – бенчмарк, прогноза, водещи до намаляване на риска и повишаване на доверието.

Стандартизация и обмен на данни с DEEP, данни на ФЕЕВИ, данни на НПО, активни в сектора.

„Отваряне“ на създадения скоринг модел за енергоефективни проекти (цифрова оценка на доходността, риска и др.) и даване на възможност на финансовите институции за настройки, промени и адаптация към техните политики.

Алианса за ЕЕ с участие в двудневната работна среща на EnR

На 24.10.2018 Алианса за ЕЕ представи лекция на тема „Перспективи пред развитието на ЕСКО пазара в България“ на работна среща на Европейската Енергийна Мрежа (EnR). Присъстваха енергийни агенции и регулатори от Румъния, Италия, Гърция, Португалия, Франция и Германия.

Сред засегнатите теми бяха сравнение на ефективността на разходвания грантов и ЕСКО финансов ресурс, експертния дефицит при структуриране на ЕСКО проекти при публичните възложители, както и предложение за нова концепция, съответстваща на очакваните мащаби за развитие на енергийната ефективност и заложените цели до 2030.

 

Повече за събитието може да прочетете тук

 

Поредно успешно участие на Алианса за ЕЕ на семинар на АУЕР

На 12 юни 2018 г. беше проведен работен семинар на тема „Най-добри практики при изпълнението на схемата за задължения за енергийни спестявания“.  Събитието беше насочено към търговците с енергия в страната, които имат определени индивидуални цели за енергийни спестявания, съгласно Европейското и националното законодателство.

В семинара се включиха и членовете на Алианса за Енергийна Ефективност, които споделиха своя опит и практика.

(1) Енергийни спестявания при крайни клиенти – представяне на опита на Веолия Енерджи Варна

(2)  Резалта България представи успешните практики за прилагане на ЕСКО принципите за постигане на задълженията за енергийни спестявания от задължените търговци с енергия в Словения

(3) Енергиен асистент – откриване и реализация на бързи и достъпни енергоспестяващи практики. Представяне на съвместен продукт на Енерджи Ефект, Веолия Енерджи Сълюшънс и Сименс. Ефективна сегментация и таргетиране на клиентска база на търговец с енергия. 

 

Представяне на Алианса за ЕЕ на форум с международно участие

На 16 и 17.05.2018 година се проведе форум с международно участие на тема: „Енергийна Ефективност – възможности и предизвикателства пред общините и бизнеса в Република България“.  Участие взеха членовете на АЕЕ  – Адвокатска кантора “Маркова и Панчовска” и „Енерджи Ефект“ ЕАД, чиито презентации може да разгледате тук:

(1) Публично – частно партньорство

(2) Енергиен асистент

 

Литературен конкурс „Мими Праматарова“

Националният Доверителен Екофонд, в партньорство с Фондация „Екологичен форум плюс“ и Национален парк „Рила“, за дванадесета година обявяват Национална награда за природозащита „Мими Праматарова“ 2018 – конкурс за литературно есе на тема „Климатът се променя. Променят ли се хората?“

Конкурсът е насочен към ученици от средните училища на Република България, родени през периода 1 ЯНУАРИ 2000 г. – 31 ДЕКЕМВРИ 2002 г.

Подробна информация можете да намерите в поканата за кандидатстване, както и на сайта Климатът и аз:

Крайният срок за изпращане на проектите е 05.05.2018 г.
Наградатите ще се обявят на 05.06.2018 г.

Участие на Алианса за ЕЕ на семинар с търговци на енергия, организиран от АУЕР

 

На 01.11.2017 се проведе семинар на тема „Финансиране и възможности за изпълнение на мерки по енергийна ефективност за постигане на индивидуалните цели за енергийни спестявания на търговците на енергия“, организиран от Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).

Бяхме поканени да участваме от г-н Алексиев, изпълнителен директор на АУЕР. Нашият панел продължи около час и половина. Останали участници бяха EBRD, ФЕЕВИ и Сименс.

Представените презентации на Алианса за ЕЕ могат да бъдат разгледани, както следва:

(1) Представяне и визия – Алианс за енергийна ефективност (с бележки към слайдовете)

(2) Иновативни решения за автономна индустрия

(3) Опит и практика от изпълнени над 30 ЕСКО договора в България

(4) Реализирани икономии от когенерация в Италия. Предварителен анализ за спестявания чрез хибридна енергийна система за хотели в България

(5) Енергийни услуги в Югоизточна Европа. Примери

(6) Възможности за надграждане на енергоефективни продукти и услуги. Примери (с бележки към слайдовете)

В дискусионната част на панела бяха зададени въпроси относно:

– Научените уроци от ЕСКО компаниите през последните 10 години. Натрупан позитивен и негативен опит;
– Средства за мониторинг и контрол на обектите. Гаранция за спазване на поетите от клиента ангажименти;
– Недостатъци на ЗОП. Важни моменти при избор на ЕСКО компания. Структуриране на дългосрочни договорни взаимоотношения;
– Специфики на местния пазар. Грантове, национална програма – панелки;