Работна среща на Алианса за ЕЕ с екипа на ENERFUND

На 17.01.2019 година се проведе работна среща в Агенцията за устойчиво енергийно развитие между Алианса за ЕЕ и екипа на ENERFUND с цел представяне на възможностите на инструмента и провеждане на дискусия за неговите качества, начини на ползване и посоки на по-нататъшно развитие.

Инструментът е  проектиран конкретно за :
•    Финансиращи институции, за да могат да получат солидна информация и да идентифицират по-добре новите инвестиционни възможности;
•    Компании за енергийни услуги, като ги подкрепя при идентифицирането на нови бизнес възможности и оценката на потенциалните спестявания на енергия в конкретни сгради;
•    Местни органи, които могат да го използват, за да оценят енергийните характеристики на сградния фонд в техния район и да го сравнят с други.

Бета версия на инструмента ENERFUND е достъпна онлайн на адрес: http://app.enerfund.eu/

От страна на Алианса за ЕЕ беше сложен акцент на следните аспекти по време на дискусията:

(1) ENERFUND продължава по един логичен и консистентен начин политиката на отворен достъп до данни за енергийната ефективност в страната (благодарение на НИС за ЕЕ на сгради) и в международен план, давайки възможност за сравнение с данните на останалите страни в ЕС, участници в проекта – общо 8 държави;

(2) Инструментът се вписва отлично в развиващата се екосистема от продукти и услуги, които имат за цел да фасилитират процеса на развитие на пазара на енергийна ефективност в ЕС:

DEEP (De-risking energy efficiency platform) – в сравнение с  DEEP инструментът предоставя много по детайлна информация, в т.ч. и геолокация, което дава възможност за клъстериране на сградния фонд по микрорайони, следствие на което се постига по-висока точност при прогнозата на бъдещи  ползи на сгради в съседство.

TrustEE, eQuad, ESI – стартиращите платформи за автоматизиран технически и финансов дю дилиджънс в някои страни на ЕС, често съпътствани от финансови и застрахователни институции, не биха могли да постигнат достатъчен мащаб без наличието на база от данни от вида на ENERFUND, когато стъпват на българския пазар.

(3) Моментална полза за компаниите за енергийни услуги е възможността при представяне на своите оферти на потенциални клиенти да аргументират очакваните ползи чрез сравнение с хиляди други проекти, което води до повишаване на степента на доверие и реализации на повече мерки по енергийна ефективност.

(4) Изготвяне на успешни стратегии с нисък риск в сферата на енергийната ефективност чрез наличната фина гранулация на пазара по множество параметри от страна на компании за енергийни услуги, публични собственици на сграден фонд (общини, министерства), търговци на енергия (задължени лица по ЗЕЕ).

(5) Посоки на развитие и възможности за приходогенериране с цел постигане на устойчивост:

Възможност за интеграция със софтуер на банкови институции и енергийни одити – бенчмарк, прогноза, водещи до намаляване на риска и повишаване на доверието.

Стандартизация и обмен на данни с DEEP, данни на ФЕЕВИ, данни на НПО, активни в сектора.

„Отваряне“ на създадения скоринг модел за енергоефективни проекти (цифрова оценка на доходността, риска и др.) и даване на възможност на финансовите институции за настройки, промени и адаптация към техните политики.

Алианса за ЕЕ с участие в двудневната работна среща на EnR

На 24.10.2018 Алианса за ЕЕ представи лекция на тема „Перспективи пред развитието на ЕСКО пазара в България“ на работна среща на Европейската Енергийна Мрежа (EnR). Присъстваха енергийни агенции и регулатори от Румъния, Италия, Гърция, Португалия, Франция и Германия.

Сред засегнатите теми бяха сравнение на ефективността на разходвания грантов и ЕСКО финансов ресурс, експертния дефицит при структуриране на ЕСКО проекти при публичните възложители, както и предложение за нова концепция, съответстваща на очакваните мащаби за развитие на енергийната ефективност и заложените цели до 2030.

 

Повече за събитието може да прочетете тук

 

Поредно успешно участие на Алианса за ЕЕ на семинар на АУЕР

На 12 юни 2018 г. беше проведен работен семинар на тема „Най-добри практики при изпълнението на схемата за задължения за енергийни спестявания“.  Събитието беше насочено към търговците с енергия в страната, които имат определени индивидуални цели за енергийни спестявания, съгласно Европейското и националното законодателство.

В семинара се включиха и членовете на Алианса за Енергийна Ефективност, които споделиха своя опит и практика.

(1) Енергийни спестявания при крайни клиенти – представяне на опита на Веолия Енерджи Варна

(2)  Резалта България представи успешните практики за прилагане на ЕСКО принципите за постигане на задълженията за енергийни спестявания от задължените търговци с енергия в Словения

(3) Енергиен асистент – откриване и реализация на бързи и достъпни енергоспестяващи практики. Представяне на съвместен продукт на Енерджи Ефект, Веолия Енерджи Сълюшънс и Сименс. Ефективна сегментация и таргетиране на клиентска база на търговец с енергия. 

 

Представяне на Алианса за ЕЕ на форум с международно участие

На 16 и 17.05.2018 година се проведе форум с международно участие на тема: „Енергийна Ефективност – възможности и предизвикателства пред общините и бизнеса в Република България“.  Участие взеха членовете на АЕЕ  – Адвокатска кантора “Маркова и Панчовска” и „Енерджи Ефект“ ЕАД, чиито презентации може да разгледате тук:

(1) Публично – частно партньорство

(2) Енергиен асистент

 

Литературен конкурс „Мими Праматарова“

Националният Доверителен Екофонд, в партньорство с Фондация „Екологичен форум плюс“ и Национален парк „Рила“, за дванадесета година обявяват Национална награда за природозащита „Мими Праматарова“ 2018 – конкурс за литературно есе на тема „Климатът се променя. Променят ли се хората?“

Конкурсът е насочен към ученици от средните училища на Република България, родени през периода 1 ЯНУАРИ 2000 г. – 31 ДЕКЕМВРИ 2002 г.

Подробна информация можете да намерите в поканата за кандидатстване, както и на сайта Климатът и аз:

Крайният срок за изпращане на проектите е 05.05.2018 г.
Наградатите ще се обявят на 05.06.2018 г.

Участие на Алианса за ЕЕ на семинар с търговци на енергия, организиран от АУЕР

 

На 01.11.2017 се проведе семинар на тема „Финансиране и възможности за изпълнение на мерки по енергийна ефективност за постигане на индивидуалните цели за енергийни спестявания на търговците на енергия“, организиран от Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).

Бяхме поканени да участваме от г-н Алексиев, изпълнителен директор на АУЕР. Нашият панел продължи около час и половина. Останали участници бяха EBRD, ФЕЕВИ и Сименс.

Представените презентации на Алианса за ЕЕ могат да бъдат разгледани, както следва:

(1) Представяне и визия – Алианс за енергийна ефективност (с бележки към слайдовете)

(2) Иновативни решения за автономна индустрия

(3) Опит и практика от изпълнени над 30 ЕСКО договора в България

(4) Реализирани икономии от когенерация в Италия. Предварителен анализ за спестявания чрез хибридна енергийна система за хотели в България

(5) Енергийни услуги в Югоизточна Европа. Примери

(6) Възможности за надграждане на енергоефективни продукти и услуги. Примери (с бележки към слайдовете)

В дискусионната част на панела бяха зададени въпроси относно:

– Научените уроци от ЕСКО компаниите през последните 10 години. Натрупан позитивен и негативен опит;
– Средства за мониторинг и контрол на обектите. Гаранция за спазване на поетите от клиента ангажименти;
– Недостатъци на ЗОП. Важни моменти при избор на ЕСКО компания. Структуриране на дългосрочни договорни взаимоотношения;
– Специфики на местния пазар. Грантове, национална програма – панелки;

Участие на АЕЕ на 12-та международна ФМ конференция

 

На 19 и 20.10.2017 се проведе 12-та международна ФМ конференция, на която бяхме поканени да изнесем лекция на тема: „Примери и добра практика при доставка на енергоефективни продукти и услуги“ в панел: „От търговия с енергия към енергийни услуги“.  Представената презентация (с бележки към слайдовете) може да се  разгледа тук:

https://www.slideshare.net/secret/JR5DvrB7vr4P77

Модератор на панела беше Антон Иванов, а останалите участници: Юлиан Попов / Chairman Building Performance Institute Europe и Красен Матеев / Оперативен Директор в „Соларпро Холдинг“ АД.

 

В дискусионната част на панела бяха зададени въпроси относно:

  • Възможности и пречки за навлизане на ЕСКО модела в случаи на клиент – етажна собственост;
  • Комбинация на ЕСКО с грант;
  • Стратегия за реновация и управление на публичния сграден фонд;
  • Прогноза за стартиране на търговията с бели сертификати.

 

Проект ENERFUND

Проектът ENERFUND, който се изпълнява от петнадесет различни организации на ЕС с участието на Агенция за устойчиво енергийно развитие, навлeзe в основния етап на разработка на своя продукт. В резултат на проекта ще бъде изградена геобазирана информационна интернет система, с помощта на която с едно кликване на мишката върху дадена сграда на картата на Европа, ще може да видите нейните актуални енергийни характеристики. Ще може да определите какви ще са постигнатите спестявания на енергия, емисии CO2 и финансови средства, при инвестиране на определена от Вас сума за енергийната ефективност. Това ще даде нов тласък на дейностите по енергийно обновяване на сгради и ще разкрие нови възможности за техните собственици,  фирмите предоставящи енергийни услуги и финансовите институции.

Повече за проекта открийте тук: