Частният капитал е важна част от нужните инвестиции в зеления преход

Финансовите институции имат важна роля в реализирането на зеления преход и те все по-усилено работят към включване в портфолиото си на атрактивни продукти за подкрепа на енергийната ефективност. ББР вижда приноса на малките и средни предприятия за устойчив зелен растеж и ще финансира жизнеспособни проекти. Фонд ФЛАГ от своя страна разработва инструмент, насочен изцяло за финансиране на проекти, свързани с енергийна ефективност, преход към чиста енергия и предоставяне на иновативни финансови модели.

Това стана ясно днес на форум „Ролята на финансовите институции за зеления преход“, организиран от Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект в партньорство с Камарата на строителите в България, Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Българската стопанска камара, Националния доверителен Екофонд, УАСГ, Еконолер България, Алианса за енергийна ефективност, ФЕЕВИ, ЕкоЕнергия, Столична община и Община Габрово.

Посланието на европейско равнище е много ясно – освен очакванията за минимален европейски стандарт за сградно обновяване, вече се говори за нулево енергийни сгради като задължително условие за строителство след 2030 г., каза Драгомир Цанев, изпълнителен директор на „ЕнЕфект“. И добави, че най-големите банки са заинтересувани от развитието на разнообразни продукти в подкрепа на енергийната ефективност.

Необходимите инвестиции многократно надвишават възможностите и на бюджета, и на европейските средства – важно е привличането на частния капитал, което може да стане само на пазарен принцип, обясни изпълнителният директор на АУЕР Ивайло Алексиев. Според него трябва да се реализира преход от високогрантови схеми към пазарна реализация на такива проекти. Затова ролята на банковите институции е изключително важна и се надявам в следващите години да се реализират поредица от успешни проекти, добави той.

Времето на грантовете отминава, нужно е съфинансиране с финансови инструменти, каза и София Касидова от ББР. Банката е направила проучване сред малките и средни фирми, които са водещият сектор в икономиката. ББР ще финансира жизнеспособни проекти на малки и средни предприятия, ще споделя риска на търговските банки като структурираме такива инструменти. Малките и средни предприятия имат нужда от облекчения, от гаранционни механизми, които да разрешават затрудненията им в прилагането на политики за енергийна ефективност, обясни Касидова. Тя даде пример с много успешен продукт на ББР за финансиране на фотоволтаични централи до 1 мегават. И отбеляза, че почти 34 на сто от средствата в НПВУ ще бъдат насочени към нисковъглеродна икономика.

Надя Данкинова от фонд ФЛАГ също отбеляза, че в бъдеще все по-голяма роля ще имат механизми, които не са 100 процента грантове. В момента се работи по инструмент, който да е насочен изцяло за финансиране на проекти, свързани с енергийна ефективност, преход към чиста енергия и предоставяне на иновативни финансови модели. „Опитваме се да намерим и техническа помощ, за да можем да подсигурим на проектите и тази предварителна подкрепа, която е изключително важна. Т.е. обединяването на микса на финансови ресурси, които ще направят атрактивна крайната цена на предлаганото финансиране, споделянето на риска между ФЛАГ и другите финансови институции, които предоставят части от финансирането и една добра техническа помощ, която да подкрепи както подготовката на проектите, така и регистрацията и отчета на постигнатите резултати на финала“, обясни тя.

Галя Василева от фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ също представи разработен инструмент за финансиране на проекти за енергоспестяване като минималното участие на кредитополучателя е 10 на сто, обемът на инвестицията – от 30 000 лв. до 3 млн. лв. за срок до 10 г. при фиксирана лихва от 3,5 %. Нужно е проектът да внедрява стандартна технология като поне 50 на сто от икономическите ползи да са доказуемо енергоспестяване.

Във втората част на сесията бяха представени политиките и актуалните продукти на водещи търговски банки – УниКредит Булбанк, ОББ и ПроКредит Банк, сред които се откроиха решения за зелени ипотеки, финансиране на МСП, инвестиции в зелена енергия и електромобилност, и специализирани кредитни линии за обновяване на еднофамилни жилищни сгради. Паралелно с това беше обсъдена необходимостта от гарантиране на качеството и доказване на резултатите от проектите, с цел привличането на допълнителни частни инвестиции и възползване от новите възможности по линия на европейските фондове и програми.

 

ФОРУМ „ИНВЕСТИЦИИ В УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ“

Спешната необходимост от решителен преход от безвъзмездно финансиране на проекти за енергийна ефективност към прилагане на механизми за привличане на частно финансиране е ключовата реформа за ускоряване на енергийния преход, пред която България неминуемо ще бъде изправена в следващите месеци и години. Този извод убедително се наложи и в двете национални кръгли маса за финансиране на инвестиции в енергийна ефективност, проведени на 19-и май и 5-и октомври 2021 г., като ще бъде във фокуса и на следващото събитие от инициативата – този път пречупен през гледната точка на финансовите институции. Събитието ще се проведе в хибриден онлайн и присъствен формат, като ограничен брой участници ще се включат на живо от Велинград, където по същото време започва XIV Национална конференция на Асоциацията на българските енергийни агенции.

В контекста на подготовката на новите оперативни програми и внасянето на окончателната версия на Националния план за възстановяване и устойчивост в ЕК, основният акцент в предстоящия форум ще бъде ролята на финансовите институции за зеления преход. Целта на събитието е да представят политиките на специализираните фондове търговските банки и вече съществуващите банкови продукти в подкрепа на енергийната ефективност и възобновяемата енергия, като по този начин се подобри връзката между разработването на програмите за публична подкрепа и се стимулира участието на частните финансови институции.

В рамките на събитието представители на националните и местните власти, финансови институции, браншови камари, промишлени, търговски и професионални асоциации и съюзи, доставчици на професионални услуги, университети и неправителствени организации ще могат да вземат участие в две допълващи се паралелни сесии, чиято цел е да се анализира ефективността на съществуващите финансови инструменти и да се идентифицират допълнителни инструменти, които да осигурят надеждна гаранция за качеството на проектите за енергийна ефективност и ВЕИ. Направените изводи в рамките на събитието ще бъдат обединени в обща визия за  приложимите финансови инструменти и набори от помощни средства, които следва да бъдат допълнително подкрепени на държавно равнище и популяризирани сред ключовите пазарни сегменти.

Кръглата маса ще се проведе съвместно с XIV Национална конференция на Асоциацията на българските енергийни агенции и Общото събрание на ОМЕЕ ЕкоЕнергия, които ще се състоят на 29–30 ноември в гр. Велинград, и ще използва пълноценно капацитета на участващите партньори от българска страна – Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Камарата на строителите в България, Българската стопанска камара, Националния доверителен Екофонд, УАСГ, Еконолер България, Алианса за енергийна ефективност, ФЕЕВИ, ЕнЕфект, ЕкоЕнергия, Столична община и Община Габрово, като за участие в дискусиите и работните групи ще бъдат поканени и ключови представители на всички страни с отношение към темата.

Сред водещите теми са:

 • Актуално състояние на пазара за финансиране на енергийна ефективност и възобновяеми източници в България
 • Успешни практики и бариери при прилагането на специализирани финансови продукти
 • Ролята на механизма за гарантиране на качеството за намаляване на финансовия риск за банковите институции
 • Потенциалът на националните програми за подкрепа за засилване на участието на финансовия сектор.
Форум „Инвестиции в устойчива енергия“ ще се проведе на 29 ноември 2021 г. от 09:00 ч., в комбиниран присъствен и онлайн формат. Можете да се регистрирате за онлайн излъчването на форума тук: https://forms.gle/65HuJTGXHXWMhL1j7
Следва предварителната програма на събитието:

 

Националният план за възстановяване и устойчивост във фокуса на проекта BeSmart

Днешният ФОРУМ „ИНВЕСТИЦИИ В УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ“ в рамките на проект BeSMART по програма Хоризонт 2020 на ЕС посветихме на политиките за енергийна ефективност у нас и поставихме във фокус Националния план за възстановяване и устойчивост. Участие в ползотворната дискусия взеха представители на ЕнЕфект, АУЕР, Българска стопанска камара, Камара на строителите в България, Еконолер България, Алианс за енергийна ефективност, УАСГ, Столична община и Община Габрово, Центъра за изследване на демокрацията, БГФМА, WWF-България, Фонд на фондовете, ЕкоЕнергия, Фонд Енергийна ефективност и възобновяеми източници, БАИС, Черноморски енергиен изследователски център, както и представители на общини, финансови институции, промишлени, търговски и професионални асоциации и съюзи.

Участниците във форума се обединиха около позицията за необходимост от решителен и устойчив преход от механизми за безвъзмездно финансиране на сградното обновяване към финансови инструменти, изискващи самоучастие от страна на собствениците на проекти и крайните бенефициенти, като в същото време бъдат защитени правата и интересите на уязвимите потребители. Въпреки че тази принципна позиция е изведена като приоритет в редица стратегически документи, все още тя трудно намира приложение в конкретните програми в подкрепа на енергийната ефективност в сградния сектор. Според участниците в събитието, в голяма степен това се отнася и до проекти 9а и 9б към Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), които могат да бъдат адаптирани в тази посока преди официалното подаване на плана към Европейската комисия.

Партньорите по проекта, с подкрепата на експерти от представените организации, предлагат непосредствено съдействие на МРРБ за адаптиране на проекти 9а и 9б към НПВУ с оглед постигането на общата европейска цел за увеличаване на обхвата и дълбочината на програмите за обновяване чрез използване на наличния публичен ресурс за привличане на инвестиции от страна на собствениците на проекти. Заедно с това, започва работа по пътна карта за трансформация на неефективните механизми за сградно обновяване, работещи досега, която ще се опитаме да представим на следващата кръгла маса по темата в края на месец ноември 2021 г.

Представяне на H2020 проект FinEERGo-Dom

AEE участва и подкрепя редица проекти, свързани с развитие на енергийната ефективност  в страната. Днес ще ви запознаем с целите, концепцията и текущите резултати на проект FinEERGo-Dom.

Цел

FinEERGo-Dom използва опита на латвийския финансов инструмент за енергийна ефективност (LABEEF), успешно приложен в Латвия и, усъвършенствайки го, разработва механизъм за финансиране на проекти за енергийна ефективност при цялостна реновация на сгради в пет от държавите – партньори (Полша, Словакия, Румъния, България и Австрия). Екипът за България работи със заинтересовани лица от публичния и финансовия сектор, както и с крайни бенефициенти, за популяризиране на финансовия механизъм и привличане на инвестиционен интерес към проекти за енергийна ефективност в многофамилни жилищни и публични сгради.

Концепция

Цялостната концепция на механизма за финансиране е разработена с идеята, че мащаб в инвестициите за обновяване на сгради се постига чрез:

 • СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ
 • ИЗМЕРВАНЕ НА РИСКА
 • СТАНДАРТИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
 • НАМАЛЯВАНЕ НА ТРАНЗАКЦИОННИТЕ РАЗХОДИ

Основен инструмент е онлайн платформата SUNShINE, създадена да проследява всяка сделка, независимо дали е концепция или окрупнено проектно портфолио, като по цялата верига се гарантира най-високо ниво на правна и финансова сигурност, прозрачност, както и отчитане на спецификите на всеки участник.

Очаквани резултати

 • Осигуряване на безопасна и здравословна среда в сградите чрез икономия на енергия;
 • Подобряване живота на хиляди граждани в Централна и Източна Европа;
 • Намаляване консумацията на енергия, генерирана основно от въглища и други изкопаеми горива;
 • Предприемане на действия в 5 страни с идентичен сграден фонд и сходни социално-икономически предизвикателства.

Към днешна дата по проекта са изготвени за България стандартизирани договори с гарантиран резултат, оперативно ръководство за финансиране на проекти за дълбока реновация на многофамилни жилищни сгради, онлайн платформа, достъпна за всички участници в процеса (https://sunshine.stageai.tech/), както и предварителен анализ на две сгради за пилотно приложение на финансовия механизъм.

 

За повече информация: https://fineergodom.eu/


Този проект е получил финансиране от програмата за изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“, съгласно споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 847059. Единствената отговорност за съдържанието на този документ е на авторите. Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не може да бъде отговорна за каквото и да било използване на съдържащата се в нея информация.

Покана за участие във Форум „Инвестиции в устойчива енергия“, 5 октомври 2021 г., София Хотел Балкан

Алианс за енергийна ефективност, в сътрудничество с Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, Камарата на строителите в България, Българската стопанска камара, Националния доверителен екофонд, УАСГ и др., организират Национална кръгла маса за финансиране на инвестиции в енергийна ефективност в България в рамките на инициативата на ЕК „Форуми за инвестиции в устойчива енергия“ (Sustainable Energy Investment Forums) и с подкрепата на проект BeSMART на програма Хоризонт 2020.

Събитието ще обедини представители на централните и местните власти, финансови институции, браншови камари, промишлени, търговски и професионални асоциации и съюзи, доставчици на професионални услуги, университети и неправителствени организации, за да предложат варианти за оптимизация на окончателната версия на Националния план за възстановяване и устойчивост и да обсъдят практическите измерения в изпълнението на инвестиционните приоритети. Форумът ще се стреми да надгради заключенията от предходното събитие, организирано на 19 май 2021 г., което изрично идентифицира необходимостта от укрепване на връзката между заложените стратегически цели, инвестиционните програми и приложимите финансовите инструменти, с цел оптимално използване на публичния ресурс за привличане на пазарен интерес към инвестиции в енергийна ефективност.

Сред водещите теми на събитието са:

 • Концепция, реформи и инвестиционни проекти в подкрепа на енергийната ефективност в Националния план за възстановяване и устойчивост
 • Обновяване на жилищния сграден фонд (Проект 9a от НПВУ)
 • Обновяване на обществения сграден фонд (Проект 9б на НПВУ)
 • Подкрепа за малки инсталации за възобновяема енергия (проект 10 от НПВУ).

Форумът ще се проведе на 05.10.2021г. от 10:30 ч. в платформата Zoom.

За участие в събитието, моля, регистрирайте се на адрес: https://forms.gle/vkCPUaWqCcvNDVNx7

В приложение можете да намерите пълната програма на форума.

За допълнителна информация оставаме на разположение на имейл адрес office@alliance-ee.bg и тел. +359 888 615 358.

Планът за възстановяване и устойчивост ще бъде във фокуса на форум „Инвестиции в устойчива енергия“

София, 17 май 2021 г.

На 19-и май 2021 г. от 10:30 ч. в хотел „Интерконтинентал“ в София и онлайн ще се проведе третото издание на форум „Инвестиции в устойчива енергия в рамките на едноименната инициатива ЕК. Събитието ще се фокусира върху възможностите за обновяване на сградния фонд в Плана за възстановяване и устойчивост и Програма „Развитие на регионите“ 2021-2021 г., като специално внимание ще бъде отделено на осигуряване на качество на изпълнението и гарантиране на реалните ползи за гражданите и бизнеса.

В конференцията ще вземат участие представители на централни и местни власти, браншови организации, финансови институции, професионални асоциации, НПО и енергийни агенции. Сред водещите лектори са:

 • Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на АУЕР
 • Юлиан Попов, Европейски институт за сградните характеристики
 • Надя Данкинова, Фонд ФЛАГ и Фонд за устойчиви градове
 • Йордан Николов, БАИС / Камара на строителите в България
 • Иван Велков, БГФМА / Българска стопанска камара

Събитието ще се проведе в комбиниран присъствен и онлайн формат. Пълна информация можете да намерите в сайта на организаторите от Център за енергийна ефективност ЕнЕфект, както и във фейсбук страницата на събитието.

Санирането на съществуващите сгради вече привлича значителни финансови ресурси по Зелена сделката на ЕК, а „Обновителната вълна“ (Renovation Wave) е един от най-важните инструменти, който ще стимулира заетостта и местния икономически растеж. В актуалната версия на Плана за възстановяване и устойчивост, за осъществяване на програми за енергийна ефективност в сградния фонд са заделени близо 3 милиарда лева. От своя страна, Дългосрочната национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд до 2050 г. предвижда инвестиции от близо 27 милиарда лева до 2050 г., с които се очаква да бъдат обновени около 60% от жилищните сгради. Въпреки безспорните икономически и социални ползи от сградното обновяване, тези инвестиции предизвикват сериозна политическа и обществена реакция, което е знак за необходима незабавна промяна в начина на изпълнение на проектите. Скорошна декларация на 11 професионални асоциации, неправителствени организации и експерти предложи 12 мерки за подобряване на политиките за сградно обновяване, които ще бъдат обсъдени на конференцията.

The List of Bulgarian EnPC CoC Signatories is Expanding

Two more companies have signed the EnPC European Code of Conduct – the EnPC provider Energoeffect Consult and the EnPC facilitator Markova & Panchovska Law Firm. The full list of Bulgarian signatories can be seen here: http://www.alliance-ee.bg/?p=587

The EnPC European Code of Conduct was finalized in July 2015 and it defines the basic values and principles that are considered fundamental for the successful preparation and implementation of EnPC projects. On the 18th of June 2020 the National Administrator for Bulgaria was successfully transferred from the Sustainable Energy Development Agency to the Alliance for Energy Efficiency.

АЕЕ с участие в обща ДЕКЛАРАЦИЯ във връзка с Плана за възстановяване и устойчивост

АЕЕ се включи в инициатива, подета от няколко неправителствени организации, бизнес асоциации и експерти, която има за цел да предложи промени по проект „Енергийна ефективност в сградния фонд“ от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).  Бидейки организация, която има за цел налагането на устойчиви пазарни бизнес модели в сектор енергийна ефективност, считаме, че са налице редица възможности за подобряване на настоящия ПВУ в посока укрепване и надграждане на финансовата инфраструктура на страната и създаване на капацитет, който да бъде в съответствие с нуждите на „зелената“ икономика.

Продължаващото предлагане на 100% грант схеми, отхвърлянето на възможността да се използват финансови инструменти, в т.ч. и ЕСКО, би довело до  облагодетелстване на твърде лимитиран кръг участници и потискане на предприемаческия подход. По този начин страната ни ще продължава да се отдалечава от групата на проспериращите и успешни икономики.

EPC Code of Conduct 6th Newsletter

In this 6th edition of the Newsletter you can read about:

 • „The Bulgarian ESCO Market perspectives: past, present and future of the EnPC business model“ by Kiril Raytchev, Chairman of the Alliance for Energy Efficiency (AEE)
 • EPBD 2021 REVIEW – ROADMAP & PUBLIC CONSULTATION
 • PUBLICATION OF JRC REPORT 2020 on Energy Performance Contracting in the Public Sector of the EU
 • ENERGY EFFICIENCY FIRST: GUIDELINES BY EU COMMISSION
 • Publications and upcoming events

Download here

Становище на АЕЕ относно План за възстановяване и устойчивост (ПВУ)

Основните ни предложения са по отношение на плана за енергийна ефективност, който обхваща жилищни, публични и индустриални сгради:

 • Включване на ЕСКО модела като допустим механизъм за оползотворяване на ресурса, предвиден в ПВУ;
 • Въвеждане на изискване за постигане на мултипликативен ефект при усвояване на грантовия ресурс – изискване за привличане на частен капитал на единица публичен ресурс, респ. даване на възможност повече български граждани да се възползват;
 • Предвиждане на механизми за поддръжка и качествена експлоатация на нововъведеното технологично оборудване;
 • Постоянен мониторинг и коригиращи действия за гарантиране на предвидените икономии на енергия;

Прочетете цялото становище тук:

Може да споделите вашите коментари до 29.11.2020 тук:

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5572