Цели

Утвърждаване на принципите за устойчиво и ефективно използване на енергийните ресурси в икономиката на България

Подобряване на националното законодателство в областта на енергийната ефективност, пълното му синхронизиране с директивите на Европейския съюз и осигуряване на неговата стабилност и предвидимост

Стимулиране и подкрепа за развитието на професионални услуги и продукти за енергийна ефективност в България

Подобряване на националното законодателство в областта на енергийната ефективност и осигуряване на неговата стабилност и предвидимост

Стимулиране и подкрепа за развитието на професионални услуги и продукти за енергийна ефективност в България

Съдействие за постигане на националните цели за енергийна ефективност, произтичащи от целите на Европейския съюз в областта на климата и енергетиката

Формиране на професионални стандарти за добри практики в предоставянето на услуги и продукти за енергийна ефективност

Сътрудничество с всички държавни институции, други професионални, образователни и обществени организации, както и чуждестранни асоциации и федерации с подобен профил, за ускоряване развитието на пазара на услуги и продукти в областта на енергийната ефективност в България

Съдействие за постигане на националните цели за енергийна ефективност, произтичащи от целите на Европейския съюз в областта на климата и енергетиката

Поощряване въвеждането на нисковъглеродни и възобновяеми източници на енергия в икономиката на България

Популяризиране на положителните ефекти за обществото от изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на въглеродните емисии