ФОРУМ „ИНВЕСТИЦИИ В УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ“

Спешната необходимост от решителен преход от безвъзмездно финансиране на проекти за енергийна ефективност към прилагане на механизми за привличане на частно финансиране е ключовата реформа за ускоряване на енергийния преход, пред която България неминуемо ще бъде изправена в следващите месеци и години. Този извод убедително се наложи и в двете национални кръгли маса за финансиране на инвестиции в енергийна ефективност, проведени на 19-и май и 5-и октомври 2021 г., като ще бъде във фокуса и на следващото събитие от инициативата – този път пречупен през гледната точка на финансовите институции. Събитието ще се проведе в хибриден онлайн и присъствен формат, като ограничен брой участници ще се включат на живо от Велинград, където по същото време започва XIV Национална конференция на Асоциацията на българските енергийни агенции.

В контекста на подготовката на новите оперативни програми и внасянето на окончателната версия на Националния план за възстановяване и устойчивост в ЕК, основният акцент в предстоящия форум ще бъде ролята на финансовите институции за зеления преход. Целта на събитието е да представят политиките на специализираните фондове търговските банки и вече съществуващите банкови продукти в подкрепа на енергийната ефективност и възобновяемата енергия, като по този начин се подобри връзката между разработването на програмите за публична подкрепа и се стимулира участието на частните финансови институции.

В рамките на събитието представители на националните и местните власти, финансови институции, браншови камари, промишлени, търговски и професионални асоциации и съюзи, доставчици на професионални услуги, университети и неправителствени организации ще могат да вземат участие в две допълващи се паралелни сесии, чиято цел е да се анализира ефективността на съществуващите финансови инструменти и да се идентифицират допълнителни инструменти, които да осигурят надеждна гаранция за качеството на проектите за енергийна ефективност и ВЕИ. Направените изводи в рамките на събитието ще бъдат обединени в обща визия за  приложимите финансови инструменти и набори от помощни средства, които следва да бъдат допълнително подкрепени на държавно равнище и популяризирани сред ключовите пазарни сегменти.

Кръглата маса ще се проведе съвместно с XIV Национална конференция на Асоциацията на българските енергийни агенции и Общото събрание на ОМЕЕ ЕкоЕнергия, които ще се състоят на 29–30 ноември в гр. Велинград, и ще използва пълноценно капацитета на участващите партньори от българска страна – Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Камарата на строителите в България, Българската стопанска камара, Националния доверителен Екофонд, УАСГ, Еконолер България, Алианса за енергийна ефективност, ФЕЕВИ, ЕнЕфект, ЕкоЕнергия, Столична община и Община Габрово, като за участие в дискусиите и работните групи ще бъдат поканени и ключови представители на всички страни с отношение към темата.

Сред водещите теми са:

  • Актуално състояние на пазара за финансиране на енергийна ефективност и възобновяеми източници в България
  • Успешни практики и бариери при прилагането на специализирани финансови продукти
  • Ролята на механизма за гарантиране на качеството за намаляване на финансовия риск за банковите институции
  • Потенциалът на националните програми за подкрепа за засилване на участието на финансовия сектор.
Форум „Инвестиции в устойчива енергия“ ще се проведе на 29 ноември 2021 г. от 09:00 ч., в комбиниран присъствен и онлайн формат. Можете да се регистрирате за онлайн излъчването на форума тук: https://forms.gle/65HuJTGXHXWMhL1j7
Следва предварителната програма на събитието: