Предложения за политики

Сформиране на работни групи по проект BeSmart

Във връзка с участието на Алианса за енергийна ефективност (АЕЕ) в проекта по Хоризонт 2020 BeSmart, който цели организация и провеждане на девет дискусионни форума по теми, свързани с прехода на българската икономика към енергийна неутралност, както и разработка на препоръки в услуга на отговорните за този процес институции и органи в страната, се сформират следните работни групи за периода на изпълнение на проекта (април 2024 г.):

  1. Работна група: „Развитие на ЕСКО пазара“
  2. Работна група: „Финансови механизми и инструменти, способстващи развитието на пазара на енергоефективни услуги (ЕЕУ) и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Интеграция с Националния декарбонизационен фонд (НДФ) и други способстващи финансови платформи“
  3. Работна група: „Препоръки към Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) за постигане на устойчиво обновяване на сградния фонд (жилищен и нежилищен). Възможности и предизвикателства пред индустриалния сектор“
  4. Работна група: „Интегрирани политики за устойчиво енергийно развитие“

Работните групи има за цел да разработят препоръки за способстващи политики, експертни становища и/или аналитични доклади в съответната област на база изнесените презентации по време на дискусионните форуми и проведени дискусии. Общият брой документи с препоръки за политики в сектор ЕЕ/ВЕИ е осем. Създадените документи ще бъдат разпространени сред отговорните агенции и институции в страната.

Основен акцент се очаква да бъде поставен върху (i) въвеждането способстващи трансформацията на българската икономика финансови схеми и платформи, (ii) усвояване на практики, гарантиращи високо качество на доставяните ЕЕУ, както и върху (iii) действащите в страната национални планове и програми.

Съставът на работните групи е отворен. При интерес – office@alliance-ee.bg

Разработени политики:


Този проект е финансиран по програма Хоризонт 2020 на Европейския съюз със споразумение за безвъзмездна финансова помощ No 101033787. Авторите на този уебсайт носят цялата отговорност за неговото съдържание. То не отразява непременно мнението на Европейския съюз. Нито Европейската комисия, нито Европейската изпълнителна агенция за климат, инфраструктура и околната среда (CINEA) са отговорни за каквото и да е използване на съдържащата се тук информация