Покана за участие във Форум „Инвестиции в устойчива енергия“, 5 октомври 2021 г., София Хотел Балкан

Алианс за енергийна ефективност, в сътрудничество с Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, Камарата на строителите в България, Българската стопанска камара, Националния доверителен екофонд, УАСГ и др., организират Национална кръгла маса за финансиране на инвестиции в енергийна ефективност в България в рамките на инициативата на ЕК „Форуми за инвестиции в устойчива енергия“ (Sustainable Energy Investment Forums) и с подкрепата на проект BeSMART на програма Хоризонт 2020.

Събитието ще обедини представители на централните и местните власти, финансови институции, браншови камари, промишлени, търговски и професионални асоциации и съюзи, доставчици на професионални услуги, университети и неправителствени организации, за да предложат варианти за оптимизация на окончателната версия на Националния план за възстановяване и устойчивост и да обсъдят практическите измерения в изпълнението на инвестиционните приоритети. Форумът ще се стреми да надгради заключенията от предходното събитие, организирано на 19 май 2021 г., което изрично идентифицира необходимостта от укрепване на връзката между заложените стратегически цели, инвестиционните програми и приложимите финансовите инструменти, с цел оптимално използване на публичния ресурс за привличане на пазарен интерес към инвестиции в енергийна ефективност.

Сред водещите теми на събитието са:

  • Концепция, реформи и инвестиционни проекти в подкрепа на енергийната ефективност в Националния план за възстановяване и устойчивост
  • Обновяване на жилищния сграден фонд (Проект 9a от НПВУ)
  • Обновяване на обществения сграден фонд (Проект 9б на НПВУ)
  • Подкрепа за малки инсталации за възобновяема енергия (проект 10 от НПВУ).

Форумът ще се проведе на 05.10.2021г. от 10:30 ч. в платформата Zoom.

За участие в събитието, моля, регистрирайте се на адрес: https://forms.gle/vkCPUaWqCcvNDVNx7

В приложение можете да намерите пълната програма на форума.

За допълнителна информация оставаме на разположение на имейл адрес office@alliance-ee.bg и тел. +359 888 615 358.