Представяне на H2020 проект FinEERGo-Dom

AEE участва и подкрепя редица проекти, свързани с развитие на енергийната ефективност  в страната. Днес ще ви запознаем с целите, концепцията и текущите резултати на проект FinEERGo-Dom.

Цел

FinEERGo-Dom използва опита на латвийския финансов инструмент за енергийна ефективност (LABEEF), успешно приложен в Латвия и, усъвършенствайки го, разработва механизъм за финансиране на проекти за енергийна ефективност при цялостна реновация на сгради в пет от държавите – партньори (Полша, Словакия, Румъния, България и Австрия). Екипът за България работи със заинтересовани лица от публичния и финансовия сектор, както и с крайни бенефициенти, за популяризиране на финансовия механизъм и привличане на инвестиционен интерес към проекти за енергийна ефективност в многофамилни жилищни и публични сгради.

Концепция

Цялостната концепция на механизма за финансиране е разработена с идеята, че мащаб в инвестициите за обновяване на сгради се постига чрез:

 • СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ
 • ИЗМЕРВАНЕ НА РИСКА
 • СТАНДАРТИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
 • НАМАЛЯВАНЕ НА ТРАНЗАКЦИОННИТЕ РАЗХОДИ

Основен инструмент е онлайн платформата SUNShINE, създадена да проследява всяка сделка, независимо дали е концепция или окрупнено проектно портфолио, като по цялата верига се гарантира най-високо ниво на правна и финансова сигурност, прозрачност, както и отчитане на спецификите на всеки участник.

Очаквани резултати

 • Осигуряване на безопасна и здравословна среда в сградите чрез икономия на енергия;
 • Подобряване живота на хиляди граждани в Централна и Източна Европа;
 • Намаляване консумацията на енергия, генерирана основно от въглища и други изкопаеми горива;
 • Предприемане на действия в 5 страни с идентичен сграден фонд и сходни социално-икономически предизвикателства.

Към днешна дата по проекта са изготвени за България стандартизирани договори с гарантиран резултат, оперативно ръководство за финансиране на проекти за дълбока реновация на многофамилни жилищни сгради, онлайн платформа, достъпна за всички участници в процеса (https://sunshine.stageai.tech/), както и предварителен анализ на две сгради за пилотно приложение на финансовия механизъм.

 

За повече информация: https://fineergodom.eu/


Този проект е получил финансиране от програмата за изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“, съгласно споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 847059. Единствената отговорност за съдържанието на този документ е на авторите. Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не може да бъде отговорна за каквото и да било използване на съдържащата се в нея информация.

Покана за участие във Форум „Инвестиции в устойчива енергия“, 5 октомври 2021 г., София Хотел Балкан

Алианс за енергийна ефективност, в сътрудничество с Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, Камарата на строителите в България, Българската стопанска камара, Националния доверителен екофонд, УАСГ и др., организират Национална кръгла маса за финансиране на инвестиции в енергийна ефективност в България в рамките на инициативата на ЕК „Форуми за инвестиции в устойчива енергия“ (Sustainable Energy Investment Forums) и с подкрепата на проект BeSMART на програма Хоризонт 2020.

Събитието ще обедини представители на централните и местните власти, финансови институции, браншови камари, промишлени, търговски и професионални асоциации и съюзи, доставчици на професионални услуги, университети и неправителствени организации, за да предложат варианти за оптимизация на окончателната версия на Националния план за възстановяване и устойчивост и да обсъдят практическите измерения в изпълнението на инвестиционните приоритети. Форумът ще се стреми да надгради заключенията от предходното събитие, организирано на 19 май 2021 г., което изрично идентифицира необходимостта от укрепване на връзката между заложените стратегически цели, инвестиционните програми и приложимите финансовите инструменти, с цел оптимално използване на публичния ресурс за привличане на пазарен интерес към инвестиции в енергийна ефективност.

Сред водещите теми на събитието са:

 • Концепция, реформи и инвестиционни проекти в подкрепа на енергийната ефективност в Националния план за възстановяване и устойчивост
 • Обновяване на жилищния сграден фонд (Проект 9a от НПВУ)
 • Обновяване на обществения сграден фонд (Проект 9б на НПВУ)
 • Подкрепа за малки инсталации за възобновяема енергия (проект 10 от НПВУ).

Форумът ще се проведе на 05.10.2021г. от 10:30 ч. в платформата Zoom.

За участие в събитието, моля, регистрирайте се на адрес: https://forms.gle/vkCPUaWqCcvNDVNx7

В приложение можете да намерите пълната програма на форума.

За допълнителна информация оставаме на разположение на имейл адрес office@alliance-ee.bg и тел. +359 888 615 358.

Планът за възстановяване и устойчивост ще бъде във фокуса на форум „Инвестиции в устойчива енергия“

София, 17 май 2021 г.

На 19-и май 2021 г. от 10:30 ч. в хотел „Интерконтинентал“ в София и онлайн ще се проведе третото издание на форум „Инвестиции в устойчива енергия в рамките на едноименната инициатива ЕК. Събитието ще се фокусира върху възможностите за обновяване на сградния фонд в Плана за възстановяване и устойчивост и Програма „Развитие на регионите“ 2021-2021 г., като специално внимание ще бъде отделено на осигуряване на качество на изпълнението и гарантиране на реалните ползи за гражданите и бизнеса.

В конференцията ще вземат участие представители на централни и местни власти, браншови организации, финансови институции, професионални асоциации, НПО и енергийни агенции. Сред водещите лектори са:

 • Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на АУЕР
 • Юлиан Попов, Европейски институт за сградните характеристики
 • Надя Данкинова, Фонд ФЛАГ и Фонд за устойчиви градове
 • Йордан Николов, БАИС / Камара на строителите в България
 • Иван Велков, БГФМА / Българска стопанска камара

Събитието ще се проведе в комбиниран присъствен и онлайн формат. Пълна информация можете да намерите в сайта на организаторите от Център за енергийна ефективност ЕнЕфект, както и във фейсбук страницата на събитието.

Санирането на съществуващите сгради вече привлича значителни финансови ресурси по Зелена сделката на ЕК, а „Обновителната вълна“ (Renovation Wave) е един от най-важните инструменти, който ще стимулира заетостта и местния икономически растеж. В актуалната версия на Плана за възстановяване и устойчивост, за осъществяване на програми за енергийна ефективност в сградния фонд са заделени близо 3 милиарда лева. От своя страна, Дългосрочната национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд до 2050 г. предвижда инвестиции от близо 27 милиарда лева до 2050 г., с които се очаква да бъдат обновени около 60% от жилищните сгради. Въпреки безспорните икономически и социални ползи от сградното обновяване, тези инвестиции предизвикват сериозна политическа и обществена реакция, което е знак за необходима незабавна промяна в начина на изпълнение на проектите. Скорошна декларация на 11 професионални асоциации, неправителствени организации и експерти предложи 12 мерки за подобряване на политиките за сградно обновяване, които ще бъдат обсъдени на конференцията.

The List of Bulgarian EnPC CoC Signatories is Expanding

Two more companies have signed the EnPC European Code of Conduct – the EnPC provider Energoeffect Consult and the EnPC facilitator Markova & Panchovska Law Firm. The full list of Bulgarian signatories can be seen here: http://www.alliance-ee.bg/?p=587

The EnPC European Code of Conduct was finalized in July 2015 and it defines the basic values and principles that are considered fundamental for the successful preparation and implementation of EnPC projects. On the 18th of June 2020 the National Administrator for Bulgaria was successfully transferred from the Sustainable Energy Development Agency to the Alliance for Energy Efficiency.

АЕЕ с участие в обща ДЕКЛАРАЦИЯ във връзка с Плана за възстановяване и устойчивост

АЕЕ се включи в инициатива, подета от няколко неправителствени организации, бизнес асоциации и експерти, която има за цел да предложи промени по проект „Енергийна ефективност в сградния фонд“ от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).  Бидейки организация, която има за цел налагането на устойчиви пазарни бизнес модели в сектор енергийна ефективност, считаме, че са налице редица възможности за подобряване на настоящия ПВУ в посока укрепване и надграждане на финансовата инфраструктура на страната и създаване на капацитет, който да бъде в съответствие с нуждите на „зелената“ икономика.

Продължаващото предлагане на 100% грант схеми, отхвърлянето на възможността да се използват финансови инструменти, в т.ч. и ЕСКО, би довело до  облагодетелстване на твърде лимитиран кръг участници и потискане на предприемаческия подход. По този начин страната ни ще продължава да се отдалечава от групата на проспериращите и успешни икономики.

EPC Code of Conduct 6th Newsletter

In this 6th edition of the Newsletter you can read about:

 • „The Bulgarian ESCO Market perspectives: past, present and future of the EnPC business model“ by Kiril Raytchev, Chairman of the Alliance for Energy Efficiency (AEE)
 • EPBD 2021 REVIEW – ROADMAP & PUBLIC CONSULTATION
 • PUBLICATION OF JRC REPORT 2020 on Energy Performance Contracting in the Public Sector of the EU
 • ENERGY EFFICIENCY FIRST: GUIDELINES BY EU COMMISSION
 • Publications and upcoming events

Download here

Становище на АЕЕ относно План за възстановяване и устойчивост (ПВУ)

Основните ни предложения са по отношение на плана за енергийна ефективност, който обхваща жилищни, публични и индустриални сгради:

 • Включване на ЕСКО модела като допустим механизъм за оползотворяване на ресурса, предвиден в ПВУ;
 • Въвеждане на изискване за постигане на мултипликативен ефект при усвояване на грантовия ресурс – изискване за привличане на частен капитал на единица публичен ресурс, респ. даване на възможност повече български граждани да се възползват;
 • Предвиждане на механизми за поддръжка и качествена експлоатация на нововъведеното технологично оборудване;
 • Постоянен мониторинг и коригиращи действия за гарантиране на предвидените икономии на енергия;

Прочетете цялото становище тук:

Може да споделите вашите коментари до 29.11.2020 тук:

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5572

АЕЕ с участие в обучения за енергийни мениджъри

АЕЕ взима дейно участие в провежданите семинарни обучения от 3 септември до 29 ноември в 6 града за енергийни мениджъри по управление на енергийната ефективност и БДС EN ISO 50001 в промишлени предприятия, вкл. МСП.

В своята лекция, Кирил Райчев, председател на АЕЕ, разглежда основните аспекти на Индустрия 4.0 и реалните й измерения в промишлените предприятия, дава редица примери за успешно интегрирани системи за енергиен мениджмънт в български предприятия, както и възможности за взаимодействия с пазарната екосистема за финансиране и реализация на енергоефективни мерки като Борсата към АЕЕ (http://www.alliance-ee.bg/?page_id=484).

Инициативата е по проект „Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности“, финансиран  по  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез  Европейския фонд за регионално развитие“

АЕЕ с участие в информационна кампания в 6 града за популяризиране на ЕСКО механизма

Агенция за устойчиво енергийно развитие организира информационни кампании за популяризиране на прилагането на ЕСКО механизма, ефекта и ползите за отделните потребители и за икономиката на страната като цяло от повишаване на енергийната ефективност в промишлените предприятия. Възможностите за пазарно реализиране на мерки по енергийна ефективност и използване на енергия от ВИ, както и на ползите от придобиване на удостоверения за енергийни спестявания

Практически насоки за прилагане на ЕСКО механизма в България,  натрупан опит и съвременни тенденции ще бъдат представени от Кирил Райчев, председател на Алианс за енергийна ефективност (АЕЕ), с лекция в третия модул на програмата.

Информационни кампании ще бъдат проведени в следните градове:
гр. Пловдив – 9 юли 2019 г.
гр. Велико Търново – 10 юли 2019 г.
гр. Бургас – 11 юли 2019 г.
гр. Варна – 12 юли 2019 г.
гр. София – 16 юли 2019 г.
гр. Враца – 17 юли 2019 г.

За повече информация и регистрация –https://esco-campaings.eu

„Отваряне“ на нов финансов инструмент към ЕСКО компании

На 20.05. имахме възможност да проведем среща с ФМФИБ във връзка с  пазарна консултация за обсъждане на основните параметри на нов финансов инструмент в сектор енергийна ефективност.

Основна наша цел бе да изложим предпоставките пред разработвания нов финансов инструмент от ФМФИБ да бъде „отворен“ и към ЕСКО компании, което би дало правото и те да се възползват от преференциален кредитен ресурс в полза на МСП, имащи желание да реализират мерки по енергийна ефективност с гарантиран резултат.

В резюме изложихме следните основни моменти, които дават аргументи в такава посока:

 • Изискване в чл.(52) на директивата на ЕС за енергийна ефективност по отношение на използването на иновационни финансови механизми

„….гаранции по заеми с цел насърчаване сключването на договори за енергоспестяване с гарантиран резултат,….”

 • Големина на ЕСКО пазар EUR 500-900 млн.

Горното посочихме, че е естимация, която може да бъде видяна в периодичния обзор на пазарите на енергийно-ефективни услуги в ЕС – http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106624/kjna28716enn.pdf (т.8.3 / стр. 60). Причината да посочим естимация, а не брой реални договори, е в „безплатните“ грантови схеми, които са прекия конкурент на „платения“ ЕСКО механизъм, трудно налагащ се при това статукво. При условие че грантовете ще намаляват, то има смисъл и ЕСКО механизма да бъде пазарно подпомогнат чрез финансов инструмент.

 • ЕСКО като техническа застраховка по преференциален кредит

ЕСКО поема техническия риск от непостигане на предвидените икономии на енергия, респ. освобождаването на паричен поток за изплащане на кредита.

 

 

Срещата протече в конструктивен дух и сме уверени, че е само първата от серия, които ще спомогнат за устойчиво развитие на пазара за енергийна ефективност в страната!

 

 

Кирил Райчев

Председател на Алианс за Енергийна Ефективност (АЕЕ)