АЕЕ с участие в обща ДЕКЛАРАЦИЯ във връзка с Плана за възстановяване и устойчивост

АЕЕ се включи в инициатива, подета от няколко неправителствени организации, бизнес асоциации и експерти, която има за цел да предложи промени по проект „Енергийна ефективност в сградния фонд“ от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).  Бидейки организация, която има за цел налагането на устойчиви пазарни бизнес модели в сектор енергийна ефективност, считаме, че са налице редица възможности за подобряване на настоящия ПВУ в посока укрепване и надграждане на финансовата инфраструктура на страната и създаване на капацитет, който да бъде в съответствие с нуждите на „зелената“ икономика.

Продължаващото предлагане на 100% грант схеми, отхвърлянето на възможността да се използват финансови инструменти, в т.ч. и ЕСКО, би довело до  облагодетелстване на твърде лимитиран кръг участници и потискане на предприемаческия подход. По този начин страната ни ще продължава да се отдалечава от групата на проспериращите и успешни икономики.