АЕЕ с участие в обучения за енергийни мениджъри

АЕЕ взима дейно участие в провежданите семинарни обучения от 3 септември до 29 ноември в 6 града за енергийни мениджъри по управление на енергийната ефективност и БДС EN ISO 50001 в промишлени предприятия, вкл. МСП.

В своята лекция, Кирил Райчев, председател на АЕЕ, разглежда основните аспекти на Индустрия 4.0 и реалните й измерения в промишлените предприятия, дава редица примери за успешно интегрирани системи за енергиен мениджмънт в български предприятия, както и възможности за взаимодействия с пазарната екосистема за финансиране и реализация на енергоефективни мерки като Борсата към АЕЕ (http://www.alliance-ee.bg/?page_id=484).

Инициативата е по проект „Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности“, финансиран  по  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез  Европейския фонд за регионално развитие“