Предмет на дейност

Всички необходими дейности за подпомагане повишаването на енергийната ефективност в България и постигането на националните цели в тази област

Активно участие във формирането на национални и международни политики и стратегии за ефективно и устойчиво използване на енергийните ресурси

Утвърждаване на професионални стандарти и развитие на пазара за услуги и продукти за енергийна ефективност

Цели

Утвърждаване на принципите за устойчиво и ефективно използване на енергийните ресурси в икономиката на България

Подобряване на националното законодателство в областта на енергийната ефективност, пълното му синхронизиране с директивите на Европейския съюз и осигуряване на неговата стабилност и предвидимост

Стимулиране и подкрепа за развитието на професионални услуги и продукти за енергийна ефективност в България

Подобряване на националното законодателство в областта на енергийната ефективност и осигуряване на неговата стабилност и предвидимост

Стимулиране и подкрепа за развитието на професионални услуги и продукти за енергийна ефективност в България

Съдействие за постигане на националните цели за енергийна ефективност, произтичащи от целите на Европейския съюз в областта на климата и енергетиката

Формиране на професионални стандарти за добри практики в предоставянето на услуги и продукти за енергийна ефективност

Сътрудничество с всички държавни институции, други професионални, образователни и обществени организации, както и чуждестранни асоциации и федерации с подобен профил, за ускоряване развитието на пазара на услуги и продукти в областта на енергийната ефективност в България

Съдействие за постигане на националните цели за енергийна ефективност, произтичащи от целите на Европейския съюз в областта на климата и енергетиката

Поощряване въвеждането на нисковъглеродни и възобновяеми източници на енергия в икономиката на България

Популяризиране на положителните ефекти за обществото от изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на въглеродните емисии

Средства

Координиране и обединяване на усилията на своите членове за постигане на поставените цели

Участване, като заинтересована страна, при формирането на национални, регионални и европейски политики и вземането на решения в областта на енергийната ефективност

Представляване на своите членове пред държавни и общински институции, обществени и стопански организации, както и пред международни професионални асоциации и съюзи

Удостоверяване на професионална компетентност и възможности на своите членове при участието им в конкурси и търгове

Съдействане на своите членове за упражняване на професионалната им дейност

Извършване на проучвания и представяне на експертизи, проекти и становища по предмета на своята дейност

Подпомагане на своите членове при извършване на международно технологично и търговско сътрудничество

Организиране на конференции, изложби и други мероприятия по теми, свързани с енергийната ефективност в национален и международен аспект

Подпомагане на своите членове при провеждане на делови срещи с местни и чуждестранни партньори и потенциални клиенти

Членове

Учредено на 10.05.2016 г. като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза


Енерджи Ефект ЕАД


Веолия Енерджи Сълюшънс България ЕАД


България Инженеринг ЕАД


Еконолер Ес Ей ЕООД


Бау Енерджи ЕООД


Енерджи Сейвинг ЕООД


Адвокатска кантора Маркова и Панчовска


Фонд за енергетика и енергийни икономии АДСИЦ


Компания за енергийно обследване – ЗЕНИТ ЕООД 


Хелиос Енерджи ЕООД


Резалта България ЕООД


Христо Вълев


Арен ЕООД 


Куатроджи ЕООД 


Сименс ЕООД


Алмина Консулт ЕООД 


 

За контакти

АЛИАНС ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

БИЗНЕС ЦЕНТЪР ГЛОБЪЛ ИНДЪСТРИ

бул. „Димитър Списаревски“ № 3,  офис 203 / офис 301

София 1592

E: office@alliance-ee.bg

M: +359 894 602 249

Банкова сметка

СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК

IBAN: BG12TTBB94001527808370 BIC: TTBBBG22